Mesarnitsa ostroda

http://bg.afghan-schools.eu/reduslim-za-otslabvane/редуслим за отслабване

Предприятията и с други думи предприемачите, в които компаниите работят в комбинация със запалими вещества, имат изискването да изготвят оценка на професионалния риск и документ за защита от експлозия. Такъв документ трябва да бъде подготвен преди започване на работа. Освен това тя трябва да бъде прегледана, но само при успех, когато работата, бизнес инструментите или повече форма на книгата са подложени на фундаментални промени, трансформации или разширения.

Задължението за изготвяне на документ за защита от експлозия произтича от наредбата на министъра на икономиката, дейностите и общата политика от 8 юли 2010 г. по същество, минимални изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа, свързани с лекотата на представяне на експлозивна атмосфера на работното място (Journal of Laws No. 138 , 2010, т. 931. В същото време това задължение в полското законодателство беше въведено с регламент въз основа на новата директива за решение, присъстваща в Европейския съюз, тогава съществува информация ATEX 137. Последният принцип 1999/92 / ЕО. Той определя подходящи изисквания за подобряване на защитата на безопасността и здравето на работниците от рисковете, произтичащи от потенциално експлозивна атмосфера.Разработването на този документ обхваща преди всичко осигуряването на безопасност и в допълнение подходящ надзор на лица, работещи в работни зони, където съществува риск от експлозия. Превантивните мерки трябва да се съсредоточат предимно върху предотвратяване на възникването на експлозивна атмосфера, предотвратяване на запалването на експлозивна атмосфера и по-нататъшно намаляване на вредния ефект от експлозия.Документът за защита от експлозия трябва да съдържа информация предимно за хората относно идентифицирането на експлозивна атмосфера, за мерките, предприети за предотвратяване на възникване на опасности от експлозия, списък на потенциално експлозивни работни места, декларация, че и двете работни места, както и работните инструменти и защитните или тревожни устройства съответстват на съдържанието на безопасността ,